contact
Stempel Protestantse kerk Tubbergen
 

Kerkrentmeesters

Kerkrentmeesters PKN-Tubbergen RSIN Nummer: 02556625

Actie Kerkbalans

Onder de naam 'Kerkbalans' doen sinds 1973 Rooms Katholieke en Protestantse kerken ieder jaar een beroep op hun leden voor een financiële bijdrage ten behoeve van de plaatselijke kerk.
 

Waarom Kerkbalans?
Plaatselijke kerken hebben tot taak de verkondiging van het Evangelie - en van daaruit de zorg voor de medemens. Om de Evangelieverkondiging mogelijk te maken, zijn mensen en gebouwen nodig. Leden van de kerken moeten de financiële middelen hiervoor zelf bijeen brengen. De Kerken ontvangen voor hun werk geen overheidssubsidie.

Belijdende, doopleden, blijkgevers van verbondenheid worden per jaar gevraagd voor een Kerkbalans bijdrage. Jongeren vanaf 18 jaar worden benaderd d.m.v. een aangepaste brief. In die brief wordt uitgelegd dat je, zodra je 18 bent, financiële post krijgt van de kerk.

Paascollecte

De Paascollecte wordt gehouden rond Pasen. De opbrengst komt volledig ten goede aan eigen kerk/ speciale doelen: de verbouwing van de Delle zoals in 2015.

 

Solidariteitskas

(tot 2003 heette dit de 'Generale Kas')

De naam bevestigt het al: het gaat om solidair zijn, dus delen. Ook van kosten die om bijzondere redenen door kerken moeten worden gemaakt. Aan alle leden wordt een bijdrage gevraagd van tien euro. Voor een ieder die dit niet bijdraagt, moet de verplichte afdracht naar de landelijk solidariteitskas, uit eigen middelen worden aangewend.

 

Eindejaarscollecte

(vroeger heette dit de 'Oudejaarscollecte')

Ook hier is sprake van een collecte rond de jaarwisseling. De opbrengst gaat naar eigen kerk.

 

Collectes in de kerkdiensten

In elke kerkdienst wordt er gecollecteerd. Er zijn altijd twee collectes: een collecte voor het kerkenwerk van de Protestantse Gemeente Tubbergen en een collecte voor de diaconie. De opbrengst van de collectes in de kerkdiensten is voor onze eigen kerk, de opbrengst van de diaconie collecte gaat naar goede doelen bepaald door de Diaconie.

Uitleg Kerkbalans

Voor de instandhouding van de Protestantse Gemeente Tubbergen gaat jaarlijks bijna          € 160.000,-- om. Het wordt uitgegeven aan de kerkdiensten, het jeugd- en jongerenwerk en andere activiteiten en aan de vergoedingen voor de dominee, organisten en kosters, energie-, en onderhoudskosten van de kerk.
De kosten maken we voor iedereen of je nu 'gebruik maakt van de kerk' of niet.

In de kerk kennen we geen verplichte contributie, alleen vrijwillige bijdragen. Willen we de kerk in de toekomst behouden voor Tubbergen, dan zullen we met z’n allen bereid moeten zijn om meer te geven voor de kerkbalans. Onze kosten stijgen terwijl onze opbrengsten teruglopen, vandaar dit appél. Een aantal leden/huishoudens zal het bedrag niet kunnen verhogen dat snappen we. Maar we appéleren toch aan onze gemeenteleden om bij het vaststellen van wat ze kunnen missen het bedrag van € 125,-- per persoon (€ 250,-- per huishouden) serieus in hun overwegingen te betrekken en vrijmoedig meer te geven zodat samen met de mensen die (even) minder bijdragen de kerk en het kerkelijk leven toch op peil gehouden kunnen worden.